loader image

Przedszkole miejskie nr 2 w Sosnowcu

Ramowy rozkład dnia

Praca z dziećmi przebiega w zależności od organizacji pracy grupy, jak również od warunków atmosferycznych w sali bądź na powietrzu.

6.00 – 8.35 – schodzenie się dzieci do przedszkola, samodzielna zabawa dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy integrujące grupę  wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka. Praca wspomagająca indywidualny rozwój dziecka.

8.35 – 8.45 – ćwiczenia i gimnastyka poranna. 

8.45 – 9.00 – przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne i samoobsługowe, podejmowanie przez dzieci czynności użytecznych.

9.00 – 9.30 – śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Pełnienie dyżurów. Czynności organizacyjne do zajęć.

9.30 – 10.30 – realizacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych  z całą grupą, w oparciu o podstawę programową według wybranego  programu wychowania przedszkolnego na dany rok szkolny. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego  rozwoju. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci, przygotowujących dzieci do nauki czytania i pisania. Zajęcia z języka angielskiego. Religia. 

10.30 – 10.45 – czynności organizacyjne związane z wyjściem na dwór.

10.45 – 11.45 – pobyt na świeżym powietrzu – zajęcia i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia rytmiczne lub zabawy ruchowe w sali.

11.45 – 12.00 – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe, podejmowanie przez dzieci czynności użytecznych.

12.00 – 12.30 – obiad – celebrowanie posiłku, nauka prawidłowego i zdrowego spożywania posiłków. Pełnienie dyżurów.

12.30 – 12.45 – odpoczynek dzieci starsze – słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie bajek muzycznych, muzyki klasycznej i relaksacyjnej.

12.30 – 13.45 – dzieci najmłodsze odpoczynek na leżakach.

12.25 – 13.45 – samodzielna zabawa dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy integrujące grupę. Tworzenie sytuacji i bezpiecznych warunków rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci – wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka. 

13.45 – 14.00 – przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne i samoobsługowe, podejmowanie przez dzieci czynności użytecznych.

14:00 – 14:20 – podwieczorek – wyrabianie nawyków higienicznych i kulturalnych związanych z zachowaniem się przy stole. Pełnienie dyżurów.

14.20 – 15.00 wspieranie rozwoju i aktywności dziecka poprzez gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, grafomotoryczne; zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową- utrwalenie zdobytej wiedzy. Zabawy i gry dydaktyczne. Praca indywidualna z dzieckiem, rozmowy indywidualne. 

15.00 – 17.00 – tworzenie sytuacji i bezpiecznych warunków rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Zabawy konstrukcyjne, artystyczne, tematyczne oraz integrujące grupę – wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka. Rozchodzenie się dzieci do domów.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2024/2025

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Sosnowcu informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 31 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 23 stycznia 2024 r., od dnia 01.03.2024 do 12.03.2024 odbywać się będzie rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Składanie wniosków przez rodziców możliwe będzie przez elektroniczny serwis rekrutacyjny (aktywny od 01.03.2024 od godziny 12.00):

Rodzicom, których dzieci uczęszczają do przedszkola, wydawane będą DEKLARACJE WOLI KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Termin złożenia wypełnionej deklaracji upływa w dniu 20.02.2024.

Brak dostarczenia deklaracji we wskazanym terminie, jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.